Category: Kiểm định kỹ thuật an toàn

Văn bản pháp luật – Kiểm định

1. Luật – Bộ luật lao động. – Luật an toàn vệ sinh lao động. 2. Các văn bản dưới luật – Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều...