Kiểm định phương tiện đo

 

Căn cứ theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ Khoa Học Công Nghệ về "Danh mục phương tiện đo phải kiểm định"

Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Hải Phòng được công nhận kiểm định phương tiện đo theo Quyết định số 2450/QĐ-TĐC ngày 21/8/2013 của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng gồm các loại phương tiện đo sau:

  • Đồng hồ áp kế  
  • Huyết áp kế
  • Cân bàn, cân định lượng, cân băng tải...