Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng là đơn vị Kiểm tra chất lượng hàng hóa các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo danh mục và phạm vi trách nhiệm được qui định tại Quyết định 50/2006/QĐ-TT ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các loại thiết bị như sau:

Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng

Thủ tục kiểm tra

Văn bản pháp quy kiểm tra hàng hóa