Biểu phí kiểm tra hàng hóa

 -Phí đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá bằng 0,05% giá trị lô hàng được kiểm tra nhưng:

+ Mức thu thấp nhất không dưới 500.000đ

+ Mức thu cao nhất không quá 10.000.000đ

- Lệ phí cấp thông báo kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá: